กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววราภรณ์ รูปสม

นายอนันต์  ตีรถะวรวรรณ

นายบุญยิ่ง  เหมือนแก้ว

นายภูมิชาย  บุญมา

นางสาวสุปราณี  สวาสดิ์วงค์

นางสาววรรณวิษา  เตชะสาย