กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรนุช        ใจนันตา

นางนิศา เลิศวิมลรัตน์

นางพัชรินทร์     พนังแก้ว

นายยุทธพงษ์     สุมาพันธุ์

น.ส.ปิยะนุช      ชูรัตน์

น.ส.รังสิยา       พวงจิตร

นายปรีชา        สิทธิเชียงพิณ

น.ส.รินทร์ฐฎา    ปินตาวงค์