กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายเกียรติพงศ์   สมศรี

น.ส.เสาวลักษณ์  แต้วัฒนา

นายสุรสิทธิ์   จิรภัทรสกุล

นายประเสริฐ   สำเภารอด

นางสาวคำสอน  สีเพ็ง

น.ส.จารุวรรณ   ฤทธิเพชร

นางสาวจุไรรัตน์ มามีไชย

นางรัศมี สมัญญา

นายสิวกร   ศรีบุตตา

นางสาวบุศญา   แก้วแพทย์

นายเทิดศักดิ์     สีเขียว

นางสาวนันทกานต์  สุวรรณโณ

นางสาวสำรวย  พินิจรอบ