กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายบุญรือ       สังข์สม

น.ส.ธัญญพัทธ์    เรืองรัตนกาญจน์

นางพัชมาศ       รุ่งสถิต

น.ส.กรรณิการ์    จันทร์พุ่ม

นายสมชาย       ย่างก้าวเจริญ

น.ส.สายพิน      กาญจนพรหม

นางศิริภา         ชัยเจริญภัทร

น.ส.จิตติภา       ศัพทเสน

นางปนัดดา       กิตติรัตนโกวิทย์

นางสาวสุธาทิพย์ ฟองสมบูรณ์

น.ส.ณิชาภา      เชื้อเมืองพาน

นางสาวเมธาวี    นิเลิศรัมย์