กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุรชัย        จังธนสมบัติ

นางพรพิไล       เจริญวัฒนะมงคล

นางสกลพร       พิชัยกมล

นายสุรศักดิ์       เจียมอ่อน

นางสาวลลิตา    ศิริวัฒน์

นายภูมี มะคนมอญ

น.ส.วิภาดา       แซ่ลี้

น.ส.กมลวรรณ   มาละอินทร์