กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายประวิช       จงรักษา

นายวรวุฒิ        ถาวรพานิช

นางขนิษฐา       มะมิง

นายปราโมทย์    สัจจา

นายสรชัย        จักษุมา

นางสาวรัชนี      คุ้มสวัสดิ์

นายธมกร        ยาหลง

นางสาวจรัญญา  ทุมพร

นางสาวธีรญาดา สุทธิ

นางสิริรัชต์       สุขเจริญ

นางสาวนารีรัตน์ ไวยสิทธิ์

นายณัฐพล       สิงควัฒน์