รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

แผ่นพับรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

🔴 ขอให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนนทรีวิทยา ปีการศึกษา 2564 แจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 12-28 เม.ย. 64 ตามลิ้งค์ดังต่อไปนี้

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://w32.bangkok2.org/
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 http://admis.nonsi.ac.th/freshy/
🎉🎉กำหนดการรับสมัคร 24-28 เม.ย. 64
สมัครผ่านระบบออนไลน์โดยต้องผ่านการแจ้งความจำนงมาก่อน จากนั้นอัพโหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์
** หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถสมัครด้วยระบบออนไลน์ได้ ให้มาสมัครด้วยตนเอง โดยต้องแจ้งความจำนงให้เรียบร้อยจากนั้นปริ้นใบแจ้งความจำนงจากระบบ พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการสมัครดังรายละเอียดด้านล่าง มายื่นในวันรับสมัคร ทั้งนี้ขอให้รักษามาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด