วิสัยทัศน์

โรงเรียนนนทรีวิทยา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
Nonsiwitthaya School aims to improve the quality of learners to international excellence.