การสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

กรณีที่ 1. กรณีแจ้งความจำนงค์ผ่านทางออนไลน์ล่วงหน้าแล้ว (ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563) 

>>>ให้นักเรียนส่งเอกสารหลักฐานการสมัครระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 10 พ.ค. 63 โดยสามารถส่งเอกสารได้ 3 ช่องทางคือ

1) อัพโหลดผ่าน QR CODE  

2) ส่งเอกสารด้วยตนเองหน้าป้อมยามโรงเรียนโดยเขียนรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น และลำดับที่ประกาศในวันที่ 28 เมษายน 2563

3) ส่งทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซอง (ส่งแบบลงทะเบียนหรือแบบด่วนพิเศษและประทับตราภายในวันที่ 10 พ.ค. 63)

ผู้ส่ง   :   ชื่อ – นามสกุล  ระดับชั้นที่สมัคร  ลำดับที่ประกาศในวันที่ 28 เมษายน 2563  ที่อยู่  และเบอร์โทร

ผู้รับ   :   งานรับสมัครนักเรียน  โรงเรียนนนทรีวิทยา  139  ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี   เขตยานนาวา  กทม. 10120

—————————————————————————————————————————————–

กรณีที่ 2. กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงผ่านทางออนไลน์  ทางระบบจะเปิดรับสมัครอีกคร้ังตั้งแต่วันที่ 3-12 พ.ค. 2563  โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทางคือ

1)สมัครออนไลน์ โดยเข้าไปที่ http://admis.nonsi.ac.th/freshy จากนั้นอัพโหลดเอกสารหลักฐานผ่าน QR CODE ด้านล่าง

2) กรณีต้องการส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ สามารถรับใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2563 จากนั้นแนบเอกสารหลักฐานและส่งในบริเวณที่ทางโรงเรียนกำหนด

3) ส่งทางไปรษณีย์  โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2563  แนบเอกสารหลักฐานใส่ซอง (ส่งแบบลงทะเบียนหรือแบบด่วนพิเศษและประทับตราภายในวันที่ 10 พ.ค. 63)  และจ่าหน้าซอง

ผู้ส่ง   :   ชื่อ – นามสกุล  ระดับชั้นที่สมัคร  ที่อยู่  และเบอร์โทร

ผู้รับ   :   งานรับสมัครนักเรียน  โรงเรียนนนทรีวิทยา  139  ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี   เขตยานนาวา  กทม. 10120

—————————————————————————————————————————————–

กรณีที่ 3. สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าเรียนประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยี สามารถรับใบสมัครด้วยตนเองหรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2563 จากนั้นแนบเอกสารหลักฐานและส่งด้วยตนเองเท่านั้นในบริเวณที่ทางโรงเรียนกำหนด

—————————————————————————————————————————————–

 

>>> เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 

*****ข้อควรปฏิบัติ*****

โดยนักเรียนและผู้ปกครองที่จะเข้ามาบริเวณโรงเรียนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและผ่านการคัดกรอง ณ จุดคัดกรองและปฏิบัติตาม Social  distancing อย่างเคร่งครัด