การสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563

กรณีที่ 1. กรณีแจ้งความจำนงค์ผ่านทางออนไลน์ล่วงหน้าแล้ว (ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563) 

>>กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบและอัพโหลดเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

โดยเข้าไปที่ www.bangkok2.org  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

—————————————————————————————————————————————–

กรณีที่ 2. กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงผ่านทางออนไลน์  ให้เข้าไปกรอกใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐาน  โดยเข้าไปที่ www.bangkok2.org  ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

—————————————————————————————————————————————–

กรณีที่ 3. สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าเรียนประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  ด้านดนตรี  นาฏศิลป์  ด้านกีฬาและด้านคอมพิวเตอร์ สามารถรับใบสมัครด้วยตนเองหรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2563 จากนั้นแนบเอกสารหลักฐานและส่งด้วยตนเองเท่านั้นในบริเวณที่ทางโรงเรียนกำหนด ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

—————————————————————————————————————————————–

กรณีที่ 4. กรณีนักเรียนที่ประสงค์สมัครเข้าเรียนประเภทหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

>> รับใบสมัครด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2563

>> รับใบตอบการเข้าเรียนด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบตอบรับเข้าเรียน  จากนั้นแนบเอกสารหลักฐานและส่งด้วยตนเองเท่านั้นในบริเวณที่ทางโรงเรียนกำหนด ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

—————————————————————————————————————————————-

กรณีที่ 5. กรณีต้องการส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ สามารถรับใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2563 จากนั้นแนบเอกสารหลักฐานและส่งในบริเวณที่ทางโรงเรียนกำหนด  ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

—————————————————————————————————————————————-

  >> เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 

*****ข้อควรปฏิบัติ*****

โดยนักเรียนและผู้ปกครองที่จะเข้ามาบริเวณโรงเรียนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและผ่านการคัดกรอง ณ จุดคัดกรองและปฏิบัติตาม Social  distancing อย่างเคร่งครัด