Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนในการรับสมัครนักเร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งความจำนงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

ขอให้นักเรียนที่ประสงค์สม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙)

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูจีน และครูภาษาอังกฤษ

โรงเรียนนนทรีวิทยาประกาศร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา …

อ่านเพิ่มเติม