Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ก.พ.64 จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดดอกไม้

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ก.พ.64 กิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดคลองใหม่

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ก.พ 64 การประชุมรับรองผลนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองเพื่อรับทุนเสมอภาค (ยากจนพิเศษ)

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

17 ก.พ. 64 จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปลูกจิต

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ก.พ. 64 แสดงความยินดีกับนางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

17 ก.พ. 64 ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับผู้อำนวยการณัฐพัชร์ ศิริเสถียร

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

     

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม สร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของนักการภารโรง และแม่บ้าน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดห้องเรียนภายในโรงเรียน

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมครูวาระพิเศษ เรื่อง แนวทางการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 64 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนนทรีวิทยา

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนร…

อ่านเพิ่มเติม