Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มกราคม 2564 รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

รายงานการจัดการเรียนการสอ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการจัดกิจกรรมโฮมรูม(Home Room ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2012(covid) วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2564

รายงานการจัดกิจกรรมโฮมรูม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 มกราคม 2564 การประชุมครู ประจำเดือนมกราคม 2564 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

18 มกราคม 2564 นิเทศดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2…

อ่านเพิ่มเติม