Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มกราคม 2564 รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

รายงานการจัดการเรียนการสอ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการจัดกิจกรรมโฮมรูม(Home Room ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2012(covid) วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2564

รายงานการจัดกิจกรรมโฮมรูม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 มกราคม 2564 การประชุมครู ประจำเดือนมกราคม 2564 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

18 มกราคม 2564 นิเทศดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ม.ค. 64 รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

12-13 ม.ค. 64 นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)

วันอังคาร ที่ 12-13 มกราค…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการจัดกิจกรรมโฮมรูม(Home Room ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2012(covid) วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการจัดกิจกรรมโฮมรูม(Home Room ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2012(covid) วันจันทร์ที่ 12-13 มกราคม 2564

รายงานการจัดกิจกรรมโฮมรูม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการจัดกิจกรรมโฮมรูม(Home Room )

รายงานการจัดกิจกรรมโฮมรูม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 มกราคม 2564 ประชุมผ่านระบบทางไกล (video conference ) เพื่อขี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2…

อ่านเพิ่มเติม