Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4-8 มกราคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

27 ธันวาคม 2563 ต้อนรับ คุณพงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์ ทีมงานนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ให้ความอนุเคราะห์นำคณะมาช่วยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนโดยรอบ

วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

22-24 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารเข้ารับการพัฒนาใน โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สู่เมืองหลวงคุณภาพการศึกษา ยกกำลัง 2

วันที่ 22-24 ธันวาคม 2563…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

23 ธ.ค.63 ทำความสะอาด พ่นฉีดยาฆ่าเชื้อ พื้นที่โดยทั่วไปรอบบริเวณโรงเรียน

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คุ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ด้วยการจัดสอนออนไลน์ให้แก่นักเรียน

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คุ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

                  ประกาศโ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การดูแลนักเรียนในพื้นที่เสี่ยง

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เลื่อนการสอบธรรมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

21 ธ.ค. 63 บรรยากาศการตรวจคัดกรองนักเรียนที่เข้ามาในโรงเรียน

บรรยากาศโรงเรียนนนทรีวิทย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครหยุดเป็นกรณีพิเศษ และมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม