Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาศิลปะ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้า…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายนามผู้ร่วมบริจาคแก่โรงเรียน ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโงเรียนนนทรีวิทยา 2 ก.ค. 2562

รายนามผู้ร่วมบริจาคแก่โรง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

19 ส.ค. 62 ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนและทักษะการสื่อสารเพื่อการนิเทศ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

14 ส.ค. 62 กิจกรรมวันอาเซียน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

9 ส.ค. 62 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

9 ส.ค. 62 พิธีมอบทุนการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

7 ส.ค. 62 ประชุมการจัดงานเทศน์มหาชาติ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

7 ส.ค. 62 สัปดาห์ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

4 ส.ค. 62 รประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนนทรีวิทยา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

26 ก.ค. 62 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

22 ก.ค. 62 ร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

22 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

18 ก.ค. 62 การติดตามประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากคณะกรรมการสพม.เขต2

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

15 ก.ค. 62 พิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

15 ก.ค. 62 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

11 ก.ค. 2562 พ่นหมอกควันไล่ยุง

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม