Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาศิลปะ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้า…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายนามผู้ร่วมบริจาคแก่โรงเรียน ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโงเรียนนนทรีวิทยา 2 ก.ค. 2562

รายนามผู้ร่วมบริจาคแก่โรง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

19 ส.ค. 62 ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนและทักษะการสื่อสารเพื่อการนิเทศ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

14 ส.ค. 62 กิจกรรมวันอาเซียน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

9 ส.ค. 62 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

9 ส.ค. 62 พิธีมอบทุนการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

7 ส.ค. 62 ประชุมการจัดงานเทศน์มหาชาติ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

7 ส.ค. 62 สัปดาห์ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

4 ส.ค. 62 รประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนนทรีวิทยา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

26 ก.ค. 62 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม