Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2-63 30 พ.ย. 63

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2563 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

สู่ร่มนนทรี ถนนคนเดิน ชิม ช็อป ชิลล์ 29 พ.ย. 63

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

พิธีสถาปนาอินเตอร์แรคท์โรงเรียนนนทรีวิทยา 17 ต.ค. 63  

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

กิจกรรม nonsi boot camp

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

18 มี.ค. 63 การรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 18 มีนาคม 2563 โรง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

6 ก.ย. 62 พิธีปิดกีฬาต้านยาเสพติด นนทรีคัพ ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

4 ก.ย. 62 งานนิทรรศการวิชาการบูรณาการวิชาการการเรียนรู้การศึกษาไทย 4.0

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

29 ส.ค. 62 งานเทศน์มหาชาติ มหากุศล 66 ปีนนทรีวิทยา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

29 ส.ค. 62 รับมอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษาจาก คุณสุรพล นิยมมาลัย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม