Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

> รายละเอียดการสมัครเข…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม) ที่มีสิทธิ์มอบตัว

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้แจ้งความจำนงไว้แล้ว

ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครเ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนแจ้งความจำนง ม.1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนแจ้ง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนแจ้งความจำนง ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนแจ้ง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

การรับสมัครนักเรียนชั้นม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2563

   

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนการรับหลักฐานการจบการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ภาพกิจกรรม

18 มี.ค. 63 การรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 18 มีนาคม 2563 โรง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และชั้น ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563

สำหรับการรับสมัครและสอบคั…

อ่านเพิ่มเติม